Chuděj > Reklamace

Reklamace

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UČINĚNÉ SPOTŘEBITELEM dle nařízení vl. č.363/2013 Sb.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy obdržíte zboží, které je předmětem Vašeho nákupu v e-shopu www.chudej.cz.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele e-shopu: obchodní společnost CHUDĚJ, s.r.o., se sídlem Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec, email: obchod@chudej.cz, IČ: 25390236, a to písemným dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo e-mailem. Můžete použít tento formulář pro odstoupení, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Blíže je toto Vaše právo upraveno ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

Pokud chcete od smlouvy odstoupit vyplňte a zašlete nám tento formulář.

Adresát:

CHUDĚJ, s.r.o., se sídlem Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec, email: obchod@chudej.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………..

Datum objednání zboží

……………………………………..

Datum obdržení zboží

…………………………………….

Jméno a příjmení spotřebitele

……………………………………….

Adresa spotřebitele

……………………………………….

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

………………………………………….

Datum

…………………………………………..

 

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Adresát a prodávající:

CHUDĚJ, s.r.o., se sídlem Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec, email: obchod@chudej.cz

Odesílatel a kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Email:

Reklamované zboží:

Název zboží:

Datum obdržení zboží:

Číslo faktury ke zboží:

Popis závady:

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace (blíže popsáno ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího), stačí zakroužkovat nebo jinak označit:

  1. Oprava
  2. Výměna
  3. Sleva z kupní ceny
  4. Odstoupení od smlouvy

Toto uplatnění reklamace zašlete písemným dopisem na adresu našeho sídla nebo e-mailem. Můžete použít tento formulář, není to však Vaší povinností.  Současně coby spotřebitel žádám, abyste mi potvrdili doručení uplatnění reklamace, co je jejím předmětem a kdy bylo uplatněno, následně žádám o zaslání potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

………………………………………….

Datum

…………………………………………..

Příloha: kopie faktury ke zboží